Početna Stambeno zbrinjavanje
Početna
Kontakt

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2016. godinu

Konačne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2015. godinu

Liste prvenstva za 2014. godinu za stambeno zbrinjavanje

Liste prvenstva za 2014. godinu za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/08,i 57/11,51A/13,148/13)

U postupcima po podnesenim zahtjevima sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ 86/08, 57/11 i 51A/13,148/13), prvostupanjsko tijelo čine Uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni prema mjestu stambenog zbrinjavanja dok je drugostupanjsko tijelo Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Ured državne uprave BBŽ, u skladu s člankom 12.a Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 86/08 i 57/11, 51/13, 148/13), objavljuje na internetskoj stranici Ureda državne uprave u BBŽ listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini.

Pri utvrđivanju Liste prvenstva bodovani su zahtjevi uvršteni na Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje u 2013. Godini koji nisu riješeni u 2013. Godini a koji su kompletirani u roku u skladu s člankom 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 51A/13), novi zahtjevi zaprimljeni od 01.siječnja 2014 do 31.ožujka 2014 godine,

Liste prvenstva su opći akti kojima se utvrđuje poredak rješavanja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u tekućoj godini, a po podnesenim zahtjevima rješava se u upravnom postupku, u trenutku osiguravanja stambene jedinice odnosno građevnog materijala, u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu.

Temeljem čl.12a stavak 5.  Zakona o izmjenama Zakona o PPDS- u, na objavljene liste prvenstva iz st.1 čl. 12a podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana njihove objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Ureda državne uprave BBŽ.

U skladu s člankom 12.a stavkom 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi liste prvenstva utvrđuju se za područje županije gdje je podnositelj zahtjeva tražio stambeno zbrinjavanje, prema pojedinim modelima i to:
1. davanje u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (A/C),
2. davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala (B),
3. darovanjem građevinskom zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (D) i
4. darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (E)

Temeljem članka 12a. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 86/08, 57/11, 51/13 i 148/13), Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji objavljuje izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi u 2014. godini:

Lista1.pdf
Lista2.pdf
Lista3.pdf
Lista4.pdf