Početna Registar sportskih djelatnosti
Početna
Kontakt

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH, a u  Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U smislu istog zakona pojam „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo ) dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje proizlaze iz djelokruga njihova rada.

Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, kao tijelo javne vlasti, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama obavezno je omogućiti pristup informacijama svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona na temelju podnesenog zahtjeva kao i pravodobnim objavljivanjem potpune i točne informacije na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti.

Službenica za informiranje Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:

Mirjana Lončar, Bjelovar, dr Ante Starčevića 8/II
soba br. 100,
telefon:           043-278-107
telefaks:          043/278-161
informiranje@udubbz.hr

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Korisnik (podnositelj zahtjeva) može zatražiti informaciju:

-podnošenjem pisanog zahtjeva (obrazac zahtjeva) na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, dr Ante Starčevića 8/II, 43000 Bjelovar
- usmeno: neposredno kod službenika za informiranje, ili telefonom na broj 043/278-107
- e-mailom (informiranje@udubbz.hr)
- telefaksom: 043/278-161

Korisnik nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
U svom zahtjevu korisnik se ne mora pozvati na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
- ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Također korisnik može naznačiti prikladan način dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti korisniku koji je podnio zahtjev traženu informaciju može dati na sljedeće načine:

- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ne može istu informaciju dobiti ukoliko nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva.

Ako korisnik smatra da pružena informacija nije točna ili potpuna može zatražiti ispravak ili dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obavezno je donijeti posebno rješenje o odbijanju zahtjeva, ako smatra da nema osnove za dopunu ili ispravak tražene informacije.

Prema članku 19. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, no tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije. Visina naknade određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) (NN 38/11) prestaju vrijediti s danom 8. veljače 2014.

OGRANIČENJA

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
2. ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3. ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4. ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
5. ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
6. ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
7. u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 3. točki 3. ovog članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

ROKOVI

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok se može produžiti za 15 dana računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

- ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Ureda državne uprave
- ili ste jednim zahtjevom tražili veći broj različitih informacija,
- ili ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
- ako je tijelo javne vlasti dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona.

ŽALBA

U slučaju da tijelo javne vlasti ne odluči o zahtjevu podnositelja u propisanom roku ili pak je zahtjev odbijen rješenjem, korisnik ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se predaje Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji neposredno u pisanom obliku ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50 kuna po tar. br. 3 tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013).

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija (obrazac zahtjeva) podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informaciji,  dodatno navesti:

- informacije koje želi ponovno upotrijebiti
- način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
- svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama, obratite se službenici za informiranje Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Mirjana Lončar
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti
Dr Ante Starčevića 8/II, Bjelovar
- soba br. 100,
- telefon: 043/278-107
- fax:043/278-161
- e-mail: informiranje@udubbz.hr

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije (obrazac zahtjeva).

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ovog Zakona.

POPIS OBRAZACA:

Zahtjev za pristup informacijama,

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2017. godinu, Izvješće u .csv formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće za 2016. godinu u .csv formatu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu