Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

Javni poziv za pripravnike od 31.07.2014. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/14-01/11
URBROJ: 2103-01-14-9
Bjelovar, 31. srpnja 2014.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12.-pročišćeni tekst, 37/13. i 38/13.) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu, Klasa: 112-01/14-01/11, Urbroj: 2103-01-14-1 od 06. lipnja 2014. godine, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Stručni/a suradnik/ca za pedagoške poslove – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke

2. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za pravnu pomoć – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

3. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
1.  Matičar u Matičnom uredu Bjelovar- 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke ili gimnazija

4. ISPOSTAVA DARUVAR

1. Viši/a upravni/a referent/ica za stradalnike iz Domovinskog rata – 2 polaznik/ca s mjestom rada u Ispostavi Daruvar i sjedištu Ureda u Bjelovaru.

Jedan polaznik će raditi u Ispostavi Daruvar, a jedan polaznik će raditi u sjedištu Ureda u Bjelovaru.

Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke.

Osim navedenih uvjeta kandidat/kinja mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4.
Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili sa nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova
radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,
d) da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službencima.
Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim ili stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedožbu o stečenoj stručnoj sprema za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij, te srednja škola.
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci uključujući i preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnos ispis staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u orginalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i
2. redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovaljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju).

O terminu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne samatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.

Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijesti o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakon „Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. (http://www.udubbz. hr)


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.