Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

PLAN PRIJAMA


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/14-01/135, URBROJ: 515-04-01-02/5-14-2 od 27. svibnja 2014. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/14-01/124, URBROJ: 513-05-01-14-2 od 23. svibnja 2014. godine, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

PLAN PRIJAMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU


I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2014. godini prijam 5 osoba, od čega:
- 2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- 2 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine, i
- 1 osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje Bjelovar, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.
Plan prijama provodit će se jer su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – http://www.udubbz.hr, web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – http://www.hzz.hr.


KLASA: 112-01/14-01/11
URBROJ: 2103-01-14-1
Bjelovar, 06. lipnja 2014.
PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.
TABLICA - PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU

TABLICA - PLAN PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU
Klikom na tablicu otvorit će se prikaz u većem formatu.