Početna Arhiva obavijesti
Početna
Kontakt

Javni pozivREPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/13-01/21
URBROJ: 2103-01-13-7
Bjelovar, 27. svibnja 2013.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12.-pročišćeni tekst, 37/13. i 38/13.) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ureda državne uprave Bjelovrsko-bilogorske županije za 2013. godinu, Klasa: 112-01/13-01/21, Urbroj: 2103-01-13-1 od 15. svibnja 2013. godine, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje


JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1. Stručni/a suradnik/ca za gospodarstvo – 1 polaznik/ca

Uvjeti:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

2. Viši/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Stručni/a suradnik/ca za pedagoške poslove – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke

3. ISPOSTAVA DARUVAR

1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za poslove gospodarstva – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke

Osim navedenih uvjeta kandidat/kinja mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4.
Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili sa nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova
radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,
d) da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službencima.
Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim ili stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj sprema za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij,
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci uključujući i preslik podataka o zaposlenju i stažu),
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u orginalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i
2. redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovaljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bti će pozvani na razgovor (intervju).

O terminu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne samatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.

Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijesti o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakon „Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.

Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/13-01/75, URBROJ: 515-04-01-02/04-13-2 od 13. svibnja 2013. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/13-01/75, URBROJ: 513-05-01-13-2 od 30. travnja 2013. godine, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosiPLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU
(naziv državnog tijela)

I.

Za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 4 osoba, od čega:
- tri osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- jedna osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje u ustrojstvenim jedinicama Ureda u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji - http://www.udubbz.hr, na web stranici Ministarstva uprave – http://www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – http://www.hzz.hr.KLASA: 112-01/13-01/21
URBROJ: 2103-01-13-1
Bjelovar, 15. svibnja 2013.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl.iur. ,v.r.

Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


JAVNI POZIV


REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/13-01/21
URBROJ: 2103-01-13-7
Bjelovar, 27. svibnja 2013.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12.-pročišćeni tekst, 37/13. i 38/13.) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ureda državne uprave Bjelovrsko-bilogorske županije za 2013. godinu, Klasa: 112-01/13-01/21, Urbroj: 2103-01-13-1 od 15. svibnja 2013. godine, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1. Stručni/a suradnik/ca za poslove poljoprivrede -1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, poljoprivredne, ekonomske ili pravne struke

2. Stručni/a suradnik/ca za gospodarstvo – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

3. Viši/a upravni/a referent/ica za imovinsko-pravne poslove – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Stručni/a suradnik/ca za pedagoške poslove – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke

2. Viši/a upravni/a referent/ica za zaštitu žrtava sudionika II. svjetskog rata – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

3. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

1. Viši/a upravni/ referent/ica za poslove osobnih stanja građana – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

4. ISPOSTAVA DARUVAR

1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za poslove gospodarstva – 1 polaznik/ca

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke

2. Viši/a upravni/a referent/ica za poslove školstva

Uvjeti:
- Završeni preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke.

Osim navedenih uvjeta kandidat/kinja mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 4.
Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili sa nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke,
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova
radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,
d) da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službencima.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim ili stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj sprema za kandidate/kinje koji/e se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij,
4. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci uključujući i preslik podataka o zaposlenju i stažu),
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u orginalne dokumente za izabrane kandidate/kinje izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

1. osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i
2. redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati/kinje za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovaljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bti će pozvani na razgovor (intervju).

O terminu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne samatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na Javni poziv.

Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijesti o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.

S izabranim kandidatima/kinjama zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnih službenika/ca, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakon „Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.
Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave KLASA: 131-01/13-01/75, URBROJ: 515-04-01-02/04-13-2 od 13. svibnja 2013. godine i Ministarstva financija KLASA: 100-01/13-01/75, URBROJ: 513-05-01-13-2 od 30. travnja 2013. godine, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, donosi

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2013. GODINU
(naziv državnog tijela)

I.

Za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini prijam 8 osoba, od čega:
- četiri osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
- četiri osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje u ustrojstvenim jedinicama Ureda u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.
Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji - www.udubbz.hr, na web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.KLASA: 112-01/13-01/21
URBROJ: 2103-01-13-1
Bjelovar, 15. svibnja 2013.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl.iur. ,v.r.

Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa