Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


KLASA: 112-01/17-01/73
URBROJ: 2103-01-17-1
Bjelovar, 20. prosinca 2017.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15. i 61/17.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 78/17.), i Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 58/17.), Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za pravnu pomoć- jedan izvršitelj
Stručni uvjet:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Stručni/a suradnik/ca za pedagoške poslove-jedan izvršitelj

Stručni uvjet:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

ISPOSTAVA GAREŠNICA

1. Viši/a upravni/a referent/ica za poslove zdravstvene zaštite-jedan izvršitelj

Stručni uvjet:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga je položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslika diplome,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu ma odgovarajućim poslovima (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili preslika radne knjižice, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
- preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja
u („Narodnim novinama“), neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na javni natječaj“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisane dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i provjere poznavanja rada na računalu (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju vise se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, http://www.udubbz.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obustaviti će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


Preuzmite dokument natječaja i obavijesti:
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijemeJAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.pdf
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - ObavijestJAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Obavijest.pdf