Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni natječaj za prijam u državnu službu – 05.07.2018. godine


KLASA: 112-01/18-01/125
URBROJ: 2103-01-18-1
Bjelovar, 05. srpnja 2018.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15. i 61/17.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 78/17.) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/18. i 52/18.) i prethodne suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/18-01/518,URBROJ: 515-03-01-02/2-18-2 od 13. lipnja 2018. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, (u daljnjem tekstu: Ured) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I GOSPODARSTVO
Samostalni upravni referent za obrtništvo
- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada u Bjelovaru
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Samostalni upravni referent za hrvatske branitelje - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada u Bjelovaru
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

ISPOSTAVA GAREŠNICA
Viši upravni referent za poslove obrtništva - jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, mjesto rada u Garešnici
Stručni uvjeti:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- presliku diplome,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je osam (8) dana od objave javnog natječaja u („Narodnim novinama“), neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom „Prijava na javni natječaj“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i provjere poznavanja rada na računalu (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda, www.udubbz.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ureda, www.udubbz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnica Ureda obustavit će postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda www.udubbz.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA NA KOJE SE PRIMA, PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

- Samostalni upravni referent za obrtništvo
- Rješava u najsloženijim upravnim stvarima koje se odnose na upis obrtnika u obrtni registar i utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostore i opremu trgovačkih i ugostiteljskih obrta, trgovačkih društava i turističkih agencija, izdaje odobrenje i iskaznicu za rad turističkih vodiča. Obavlja i druge povjerene poslove

- Podaci o plaći radnog mjesta: 
-Plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji je 1,164 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 5.421,54 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14, 151/14, 76/15. i 100/15.), sukladno članku 144. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17.). 

- Pravni izvor za testiranje:
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15 i 121/16),
- Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13. i 30/14.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)
- poznavanja rada na računalu sastoji se od zadataka iz područja upravljanja datotekama unutar
OS Windows 10, korištenja paketa Microsoft Office 2010 (obrada teksta, tablični kalkulator, slanje elektronske pošte), te korištenja Internet preglednika u svrhu pretraživanja i pronalaženja potrebnih podataka
- razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

-Samostalni upravni referent za hrvatske branitelje

Rješava u najsloženijim upravnim stvarima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, rješava o statusnim pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za sjedište Ureda i Ispostavu Čazma, te o priznavanju statusa MVI-a sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, vodi evidencije i izdaje uvjerenja, te obavlja i druge povjerene poslove.

- Podaci o plaći radnog mjesta: 
- Plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji je 1,164 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 5.421,54 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14, 151/14, 76/15. i 100/15), sukladno članku 144. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17.). 

- Pravni izvor za testiranje:

- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)
- poznavanja rada na računalu sastoji se od zadataka iz područja upravljanja datotekama unutar OS Windows 10, korištenja paketa Microsoft Office 2010 (obrada teksta, tablični kalkulator, slanje elektronske pošte), te korištenja Internet preglednika u svrhu pretraživanja i pronalaženja potrebnih podataka
- razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
Viši upravni referent za poslove obrtništvo:

Rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na upis obrtnika u obrtni registar, izdaje izvode i uvjerenja, utvrđuje minimalno tehničke uvjete za prostore i opremu trgovačkih i ugostiteljskih obrta te trgovačkih društava, vodi upisnik proizvođača božićnih drvaca, obavlja operativne poslove u vezi s pribavljanjem dokumentacije za raspisivanje natječaja i donošenje odluka o dodjeli dugogodišnjeg zakupa za poljoprivredno zemljište i ribnjake na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH. Obavlja i druge povjerene poslove.

- Podaci o plaći radnog mjesta: 
- Plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,970 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 5.421,54, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14. i 151 14.), a sukladno čl. 144.stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17.). 

- Pravni izvor za testiranje:
- Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13)
- Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17),
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15 i 121/16),
- Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13. i 30/14.)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)
- poznavanja rada na računalu sastoji se od zadataka iz područja upravljanja datotekama unutar OS Windows 10, korištenja paketa Microsoft Office 2010 (obrada teksta, tablični kalkulator, slanje elektronske pošte), te korištenja Internet preglednika u svrhu pretraživanja i pronalaženja potrebnih podataka
- razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA:
Testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima. 

Testiranje se provodi u dvije faze.

Prva faza testiranja - sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Druga faza testiranja

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja poznavanja rada na računalu.
Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina ( prva i druga faza) vrednuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere znanja (faze) dobio najmanje 5 bodova. 

Kandidati koji ne zadovolje na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to po 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.
Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se s bodovima od 0 do 10.

Smatra se da kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. 

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

O datumu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr), najmanje pet dana prije testiranja. 

Preuzmite dokumente:
Javni natječaj za prijam u državnu službuJavni natječaj za prijam u državnu službu.pdf
Opis poslovaOpis poslova radnog mjesta.pdf