Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

OBAVIJEST o održavanju intervjua


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INTERVJUA

 

svim kandidatima koji  su podnijeli potpune i pravovremene prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj  županiji Matični ured Veliko Trojstvo i Nova Rača, objavljenog na web stranicima Ministarstva uprave, Ureda državne uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područna služba Bjelovar, obavještavaju se da će se intervju održati dana: 

23. travnja 2019. 8 (UTORAK) GODINE U 10,00 SATI

U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, DR. ANTE STARČEVIĆA 8, BJELOVAR, SOBA BROJ 70/II KAT.

Tema intervjua će biti slijedeći pravni izvori:
- Zakon o državnim maticama (N.N. 96/93. i 76/13.) i Naputak o provedbi Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (N.N. 26/08).

Intervju mogu pristupiti svi kandidati koji su podnijeli prijave na oglas, osim onih koji su dobili pisanu obavijest da ne ispunjavaju formalne uvjete iz istoga.

U slučaju nejasnoća obratite se na telefon broj 043/278-182.


URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

OBAVIJEST o održavanju intervjua – Oglas od 4. travnja 2019. godine


OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/19-01/94
URBROJ: 2103-02/6-19-1
Bjelovar, 4. travnja 2019.

Na temelju članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 77/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/1. i 61/17.) Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje
 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u

UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI - MATIČNI URED VELIKO TROJSTVO I NOVA RAČA


Matičar – jedan izvršitelj na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne državne službenice.
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge društvene struke, položen državni stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.
Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Riječi ili pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.
Kandidat se prima u državnu službu na određeno vrijeme – radi zamjene odsutne državne službenice, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se može javiti i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolji na probnom radu dužan ga je položiti.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice, ili putovnice),
  • preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
  • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijma kandidat će predočit izvornik.
Prijave se podnose u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.govr.hr, neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na oglas“.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pozvat će se na razgovor (intervju). Kandidat koji ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. 152/14.i 39/18.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći objavit, će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr istovremeno s objavom oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeni na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr, najmanje pet dana prije intervjua.
O rezultatima oglasa kandidati, će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga (8.) dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ovaj oglas će biti objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr, web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Bjelovar.
Ako se na Oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obustavit će postupak po Oglasu.
URED DRŽAVNE UPRAVE U

BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
Vodi državne matice, evidencije o hrvatskom državljanstvu i registar životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih, obavlja verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu, obavlja pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom obliku i sklapanje životnog partnerstva, obavlja poslove vezane uz stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske, vrši prijavu novorođene djece u evidenciju prebivališta na adresu roditelja, obavlja poslove vezane uz određivanje MBG-a i ispisivanje potvrde o prebivalištu, prosljeđuje podatke nadležnim tijelima, odnosno zahtjeve za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje i zahtjeve za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, traži dodjelu OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljuje promjene o obveznicima OIB-a te traži poništenje istog. Obavlja i druge povjerene poslove.
PODACI O PLAĆI:
- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,873 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14. i 151 14.), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 1/15. i 100/15.).
Tema intervjua će biti slijedeći pravni izvori:
- Zakon o državnim maticama (N.N. 96/93 i 76/13) i Naputak o provedbi Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (N.N. 26/08)

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – 4. travnja 2019. godine

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći