Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Odluke o izboru kandidata


ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto čistačice - Bjelovar
ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto čistačice - Daruvar


OGLAS za prijam namjestenika u radni odnos na neodredeno vrijeme


KLASA: 112-01/18-01/65
URBROJ: 2103-01-18-1
Bjelovar, 07.03.2018.

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05, 107/07., 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13. 38/13.) i članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine, 112/17. i 12/18.), uz prethodno odobrenje Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/269, Urboj: 515-03-01-02/8-18-2 od 06. veljače 2018.godine, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

O G L A S
za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BJELOVAR

- Namještenik IV. vrste -čistačica – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, s radom u smjeni,
Stručni uvjeti:
- Niža stručna sprema-osnovna škola

2. ISPOSTAVA DARUVAR

-Namještenik IV. vrste –čistačica-jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme pola radnog vremena,
- Niža stručna sprema-osnovna škola

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad od 2 mjeseca. Pod točkom 1. namještenik se prima na puno radno vrijeme i rad je u dvije smjene, a pod točkom 2. Ispostava Daruvar namještenik se prima na pola radnog vremena.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o završenoj osnovnoj školi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice, ili putovnice),
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, neposredno ili poštom na adresu: Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na oglas „

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pozvati će se na razgovor (intervju). Kandidat koji ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja Ugovora o radu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 0152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr, najmanje pet dana prije intervjua.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o izboru kandidata na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Oglas se objavljuje na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji http://www.udubbz.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Bjelovar.

Ako se na Oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, čelnik tijela obustavit će postupak po Oglasu.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
Obavlja poslove čišćenja prostorija, sanitarnih čvorova i okoliša zgrade. Obavlja i druge povjerene poslove.

PODACI O PLAĆI:
- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0,601 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 5.421,54, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14. i 151 14.), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 1/15. i 100/15.).


Preuzmite dokumente:
Oglas za prijam namještenikaOglas za prijam namještenika.pdf
Opis poslovaOpis poslova radnog mjesta.pdf