Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


KLASA: 112-01/18-01/4
URBROJ: 2103-01-18-1
Bjelovar, 04. siječnja 2018.

Na temelju članka 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 77/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17.) Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI ISPOSTAVA DARUVAR

Samostalni upravni referent za stradalnike iz Domovinskog rata–jedan izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za duže vrijeme odsutne državne službenice-bolovanje)

Stručni uvjet:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, položen državni stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službu na određeno vrijeme – zamjena za duže vrijeme odsutne državne službenice zbog bolovanja, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga je položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice, ili putovnice),
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit,

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijama kandidat će predočit izvornik.

Prijave se podnose u roku osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na oglas“.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati/kinje koji/je ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pozvati će se na razgovor (intervju.) Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. i 0152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, http://www.udubbz.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeno na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, http://www.udubbz.hr,najmanje pet dana prije intervjua.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga (8.) dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ovaj oglas biti će objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Bjelovar.

Ako se na Oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na intervjuu, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obustavit će postupak po Oglasu.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI


Preuzmite dokumente:
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijemeOGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.pdf
OPIS POSLOVAOPIS POSLOVA.pdf


POZIV na testiranje kandidatima/kinjama – natječaj od 20.12.2017. godine


KLASA: 112-01/17-01/73
URBROJ: 2103-01-18-3
Bjelovar, 12. siječnja 2018.

POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA


koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 129/2017. od 22. prosinca 2017. godine, za radna mjesta:

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1. Samostalni/a upravni/a referent/ica za pravnu pomoć,

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Stručni/a suradnik/ca za pedagoške poslove, i

ISPOSTAVA GAREŠNICA

1. Viši/a upravni/a referent/ica za poslove zdravstvene zaštite

Osobama koje nisu podnijele pravovremene ili potpune prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja u tijeku je dostava obavijesti u kojima se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA

24. SIJEČNJA 2018. GODINE (SRIJEDA), S POČETKOM U 9,00 SATI
U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, VELIKA VIJEĆNICA II. KAT

KANDIDAT/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU
ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT

08:45-09:00 - Dolazak kandidata/kinja u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorsku županiju - Dr. Ante Starčevića 8, Velika vijećnica II. kat

09:-10:00 - Pisana provjera znanja
Vrijeme za pisanu provjeru znanja bit će produženo za kandidate/kinje koji su se prijavili na više radnih mjesta (30 minuta po svakom radnom mjestu)

Kandidati/kinje koji zadovolje na pisanoj provjeri znanja pristupiti će testiranju poznavanja rada na računalu.
Na razgovor (intervju) pristupit će oni kandidati/kinje koji ostvare dovoljan broj bodova po svakoj fazi testiranja.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpune prijave na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon 09:00 sati neće moći pristupiti testiranju.

2. Svaki kandidat/kinja pozvan/a na testiranje dužan/na je ponijeti kemijsku olovku.
3. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
• razgovarati s ostalim kandatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidat/kinja
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

4. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta u kojem se može ostvariti najviše 10 bodova, smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, istovremeno s objavom javnog natječaja kao prilog javnom natječaju za svako pojedino radno mjesto.
Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvan kandidat/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate po radnim mjestima. 

Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

5. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinje, prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje se s rang-listom kandidata/kinja dostavlja čelniku tijela.

6. Izabranom kandidatu/kinji dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti objavljeno na web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.  Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv za testiranjePoziv za testiranje.pdf