Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


KLASA: 112-01/17-01/12
URBROJ: 2103-01-17-1
Bjelovar, 29. lipnja 2017.

Na temelju članka 61. stavak 6. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15. i 138/15-Odluka USRH),) Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU-MATIČNI URED BJELOVAR
    1. Matičar – jedan izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za duže vrijeme odsutne državne službenice-bolovanje)

Stručni uvjet:
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke ili gimnazija, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službu na određeno vrijeme – zamjena za duže vrijeme odsutne državne službenice zbog bolovanja, uz obvezni probni rad od 2mjeseca.

Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga je položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na oglas potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o završenoj školskoj spremi (preslik svjedodžbe),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.“
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijama kandidat će predočit izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13. 148/13. i 92/14.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13,148/13. i 92/14.) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći bit će objavljeni na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, (www.udubbz.hr) i Ministarstva uprave (www.uprava.hr).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ovaj oglas će biti objavljen na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na oglas“.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl.iur.,v.r.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

- Vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih te evidenciju o hrvatskom državljanstvu i u njih unosi sve promjene vezane za osobna stanja građana, verificira drugi primjerak državne matice rođenih, vjenčanih, umrlih i evidenciju o hrvatskom državljanstvu u elektroničkom obliku, izdaje izvatke i potvrde iz državnih matica i knjige državljana, obavlja pripremne radnje za sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku te sklapa brak u građanskom obliku. Obavlja i druge povjerene poslove.

PODACI O PLAĆI:

- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 0873 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14, 94/14. 140/14. i 151 14.), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 1/15. i 100/15.).