Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


KLASA: 112-01/15-01/45
URBROJ: 2103-01-15-1
Bjelovar, 23. 09. 2015.

Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05, 107/07., 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13. 38/13.), po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

O G L A S

Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

ISPOSTAVA DARUVAR

1. Viši upravni referent za stradalnike iz Domovinskog rata - jedan izvršitelj na određeno, zamjena službenice na porodnom dopustu

Stručni uvjeti:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu. Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit

2. Čistačica – jedan izvršitelj na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom - 20 sati tjedno.

Stručni uvjeti:
- Niža stručna sprema-osnovna škola

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

S obzirom da se prijam na određeno vrijeme predviđa u trajanju od najmanje šest mjeseci, osobe se primaju uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz prijavu na oglas za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslik svjedožbe ili diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (elektronički ipis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Pod rednim brojem 2. kandidati su dužni uz prijavu na oglas priložitit:
- životopis,
- preslik svjedožbe,
-preslik domovnice,
- preslik radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (elektronički ipis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijama kandidat će predočit izvornik.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

„Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13. 148/13. i 92/14.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01. 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10. i 93/11.), dužan se u prijavi na Oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13,148/13. i 92/14.) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) uz prijavu na oglasdužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11.) uz prijavu na oglas pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine“.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Oglas se objavljuje putem Hrvatskog zavodu za zapošljavanje, na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji www.udubbz.hr i web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr,

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili napravovremene prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonomskom roku.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijemeOglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.pdf