Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni poziv (od 24.07.2015. godine)KLASA: 112-01/15-01/12
URBROJ: 2103-01-15-8
Bjelovar, 23. srpnja 2015.

Na temelju odredbe članka 61.a  Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12.-pročišćeni tekst, 37/13. 38/13. i 18/15.) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ureda državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu, Klasa: 112-01/15-01/21, Urbroj: 2103-01-15-1 od 15. srpnja 2015. godine, Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća  radna  mjesta:

1. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1. Samostalni upravni referent za pravnu pomoć – 1 polaznik

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

2. ISPOSTAVA DARUVAR   

1. Viši upravni referent za stradalnike iz Domovinskog rata – 1 polaznik

Uvjeti:
Završen preddiplomski sveučilični studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

3. ISPOSTAVA DARUVAR

1. Viši upravni referent – za poslove zdravstvene zaštite - 1 polaznik

 Uvjeti:
Završen preddiplomski sveučilični studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke

4. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

1. Matičar u Matičnom uredu Veliko Trojstvo s mjestom rada u Bjelovar- 1 polaznik

Uvjeti:
Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke ili gimnazija
 

Osim navedenih uvjeta kandidati  moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:

a) je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijaliste ili sa nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju, 
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima,
d) da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službencima.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim ili stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/2007.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Kandidati trebaju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,
2.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
3.  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedožbu o stečenoj stručnoj sprema za kandidate koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij, te srednja škola.
4.  dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci uključujući i preslik podataka o zaposlenju i stažu), odnos ispis staža od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a uvid u orginalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora.

Prijava na javni poziv mora sadržavati:

1.  osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i
2.  redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati za koje se ocijeni da na  temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovaljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju).

O terminu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili telefona.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Zakašnjele i nepotpune prijave na Javni poziv neće se razmatrati.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, ne samatraju se kandidatima prijavljenim na Javni poziv.
Odluku o izboru kandidata donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijesti o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima.
S izabranim kandidatima zaključit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnih službenika, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.  
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakon „Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje“.
Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. (www.udubbz.hr)

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks,dipl.iur.,v.r.

 

PROGRAM STRUČNOG  OSPOSOBLJAVNJA

Kandidati će se osoposobljavati za slijedće radna mjesta:

        1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1. samostalni upravni referent za pravnu pomoć u Službi za zajedničke poslove  stručno će se osposobljavati za slijedeće:

                  Rješava u složenijim upravnim stvarima koje se odnose na korištenje besplatne pravne pomoći, pruža primarnu pravnu pomoć, vrši obračun knaknada na pružanju sekundarne pravne pomoći,  te vodi i izrađuje propisane evidencije i izvješća koja se odnose na područje besplatne pravne pomoći. Obavlja i ostale povjerene poslove.

          2. Pod rednim brojem 2. u Ispostavi Daruvar polaznici će se osposobljavati za  slijedeće:

            Rješava u složenijim upravnim stvarima sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, priznavanja statusa MVI-a sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, izdaje uvjerenja, obračunava naknadu štete preplaćenih korisnika. Obavlja i druge povjerene poslove.

          3. Pod rednim brojem 3. u Ispostavi Daruvar polaznici će se oposobljavati za slijedeće:

              Rješavanja u složenim upravnim stvarima koje se odnose na priznavanje prava iz oblasti zaštite vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata, civiljnih invalida ihz Domovinskog rata, te priznavanje prava sudionicima II. svjetkog rada u skladu s posebnim propisimai priznavanje prava na zadravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranim osobama.

       4. Za radno mjesto pod rednim broje 4. u Službi za opću upravu – matičar  osoposobljavati će se za:

                   Vodi državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih te evidenciju o hrvatskom državljanstvu i u njih unosi sve promjene vezane za osobna stanja građana, verificira drugi primjerak državne matice rođenih, vjenčanih, umrlih i evidenciju o hrvatskom državljanstvu u elektroničkom obliku, izdaje izvatke i potvrde iz državnih matica i knjige državljana, obavlja pripremne radnje za sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku te sklapa brak u građanskom obliku. Obavlja i druge povjerene poslove.
 

U Bjelovaru, 23. srpnja 2015.                                                

PO OVLAŠTENJU VLADE RH 
PREDSTOJNICA

Branka Saks, dipl.iur.,v.r.
Kompletan dokument možete preuzeti ovdje:

Javni pozivJavni poziv.pdf