Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE


KLASA: 112-01/14-01/89
URBROJ: 2103-01-14-6
Bjelovar, 21. studenog 2014.

POZIV
KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE
povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poslove obrtništva

Na temelju članaka 50. i 51. Zakona o državnim službenicima ( „Narodne novine“) broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst 37/13 i 38/13) i članka 8.Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11. i 53/12. pozivaju se na testiranje kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poslove obrtništva u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ispostavi Daruvar, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 128/14 od 31. listopada 2014. godine.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o tome su obaviješteni pisanim putem.

Testiranje kandidata bit će održano 3. prosinca (srijeda) 2014. godine, s početkom u 08,00 sati, u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ulica Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, u velikoj vijećnici na II. katu.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
- rješava u složenijim upravnim stvarima koji se odnose na poslove obrtništva, koji se odnose na upis obrtnika u obrtni registar, vodi obrtni registar, utvrđuje minimalno tehničke uvjete za prostore i opremu trgovačkih i ugostiteljskih objekata, te trgovačkih društava i ostale poslove vezane za poslove obrtništva i vodi upisnik proizvođača božićnih drvaca.

PODACI O PLAĆI:
- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,164 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14 i 94/14), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13).

TESTIRANJE KANDIDATA I INTERVJU:
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Testiranje se sastoji od poznavanja:
- osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske - „Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
- područja poslova radnog mjesta:
Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13),
Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 68/07, 88/10. i 30/14.),
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 82/13.),
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14. i 89/14.),
Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 114/11, 68/13. i 30/14.),

- rada na računalu (operativni sustav Windows 7, Microsoft Office 2010).

PRAVILA TESTIRANJA:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje nisu na listi kandidata te osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet.
Za svaku provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).
Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 i smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjua te čelniku tijela – predstojnici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata.

Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika, a rješenje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu izabranog kandidata u državnu službu, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, Zagreb, Maksimirska 63, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj možete pročitati ili preuzeti klikom na link ispod.

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poslove obrtništva  POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za poslove obrtništva