Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Uredu državne uprave u BBŽ


KLASA: 112-01/14-01/89
URBROJ: 2103-01-14-1
Bjelovar, 27. listopada 2014.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13. i 38/13.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 74/10, 142/11. i 153/12.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave o dozvoli prijama, te Podacima Ministarstva uprave o službenicima na raspolaganju Vlade RH, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu u
Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


ISPOSTAVA DARUVAR

1. Samostalni/na upravni/a referent/ica za poslove obrtništva – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjet:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (VSS), položen državni stručni ispit, najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (elektronički ipis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijama kandidat/kinja će predočit izvornik.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr i web stranici Ministarstva uprave, www.uprava. hr.

Poziv za testiranje biti će objavljen na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, www.udubbz.hr i web stranici Ministarstva uprave, www.uprava. hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na javni natječaj“.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obustaviti će postupak po ovom natječaju.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
- Rješava u složenim upravnim stvarima koje se odnose na upis obrtnika u obrtni registar i utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostore i opremu trgovačkih i ugostiteljskih obrta te trgovačkih društava, vodi upisnik proizvođača božićnih drvaca. Obavlja i druge povjerene poslove.

PODACI O PLAĆI:
- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,164 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14. i 94/14), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13).

TESTIRANJE KANDIDATA I INTERVU:
Testiranju mogu pristupti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave.
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatrat se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test
- provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima – pisani test
- razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja.

IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA (TESTIRANJA)
- pravni izvor za provjeru znanja za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske („Ustav Republike Hrvatske“ – („Narodne novine“, broj: 85/2010 – pročišćeni tekst i 05/14).
- pravni izvori za provjeru znanja za radno mjesto na koje se kandidat prima
(„Zakon o obrtništvu“ – „Narodne novine“ broj 143/13, Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“., broj 68/07, 88/10. i 30/14.), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13.), Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13, 30/14. i 89/14.) i Zakon o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 116/08, 114/11, 68/13. i 30/14.),
- izvori za poznavanje rada na računalu (Operativni sustav Windows 7, Microsoft Office 2010).

PRAVILA TESTIRANJA:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje nisu na listi kandidata te osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Za svaku provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. 

Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).
Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 i smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjua te čelniku tijela – predstojnici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata.

Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika, a rješenje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu izabranog kandidata u državnu službu, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, Zagreb, Maksimirska 63, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

O datumu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (www.udubbz.hr) i web stranice Ministarstva uprave (www.uprava. hr).

Natječaj možete pročitati ili preuzeti klikom na link ispod.

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županijiJavni natječaj za prijam u državnu službu u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE


KLASA: 112-01/14-01/14
URBROJ: 2103-01-14-8
Bjelovar, 01. listopad 2014.

POZIV
KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE
povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć

Na temelju članka 51. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08 i 49/11) i članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10) pozivaju se na testiranje kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na radno mjesto samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/14 od 05. rujna 2014. godine. 

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o tome su obaviješteni pisanim putem.

Testiranje kandidata bit će održano 15. listopada (srijeda) 2014. godine, s početkom u 08,00 sati, u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Ulica Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, u maloj vijećnici na II. katu.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
- rješava u složenijim upravnim stvarima koji se odnose na korištenje besplatne pravne pomoći te vodi i izrađuje propisane evidencije i izvješća koja se odnose na područje besplatne pravne pomoći

PODACI O PLAĆI:
- plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 1,164 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslove u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispravak, 66/05, 131,05, 11/07, 47/7, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13,126/13, 2/14 i 94/14), a sukladno čl. 144. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13).

TESTIRANJE KANDIDATA I INTERVU:
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Testiranje se sastoji od poznavanja:

- osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske („Ustav Republike Hrvatske“ - „Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
- područja poslova radnog mjesta („Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći“ – „Narodne novine“ broj 143/13, Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći – „Narodne novine“ broj 143/13 te Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu – „Narodne novine“ broj 38/14)
- rada na računalu (Operativni sustav Windows 7, Microsoft Office 2010).

PRAVILA TESTIRANJA:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje nisu na listi kandidata te osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet.
Za svaku provjeru znanja, sposobnosti i vještina kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).
Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 i smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti, vještina i intervjua te čelniku tijela – predstojnici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata.

Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem čelnika, a rješenje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu izabranog kandidata u državnu službu, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, Zagreb, Maksimirska 63, u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj možete pročitati ili preuzeti klikom na link ispod.

POZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoćPOZIV KANDIDATIMA ZA TESTIRANJE povodom objavljenog natječaja za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć