Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u BBŽ


KLASA: 112-01/14-01/14
URBROJ: 2103-01-14-1
Bjelovar, 03. rujan 2014.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13. i 38/13.) i članka 2 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 74/10, 142/11. i 153/12.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave o dozvoli prijama, te Podacima Ministarstva uprave o službenicima na raspolaganju Vlade RH, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu uUred državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1. Samostalni/na upravni/na referent/ica za pravnu pomoć – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni uvjet:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (VSS), položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga je položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na javni natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice ili dokaz o radnom stažu (elektronički ipis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijama kandidat/kinja će predočit izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, http://www.udubbz.hr najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu:
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, s naznakom „Prijava na javni natječaj“.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji obustaviti će postupak po ovom natječaju.

URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Natječaj možete pročitati ili preuzeti klikom na link ispod.

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županijiJavni natječaj - samostalni/na upravni/na referent/ica za pravnu pomoć