Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj župa.


KLASA: 112-01/11-01/16
URBROJ: 2103-01-11-1
Bjelovar, 26. rujan 2011.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05,107/07. 27/08.i 49/11.) i članka 2., 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 74/10.), prethodne suglasnosti Ministarstva uprave o dozvoli prijama, te Izvješća Ministarstva uprave o službenicima na raspolaganju Vlade RH, predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu u
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PODODSJEK ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT

1. Samostalni upravni referent za nadzor – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjet:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (VSS), položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga je položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima dostavlja se po obavijesti o izboru kandidata, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu. Troškove izdavanja zdravstvenog uvjerenja snosi Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje koje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i provjere znanja na računalu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta , te sadržaj i način tesitiranja kandidata objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr).
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja, objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr).
Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave(osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice,
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu i
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije prijma kandidat će predočit izvornik.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Pripadnici nacionalnim manjina imaju pravo pozvati se na članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj i ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonomskom roku.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJINatječaj i Upute za kandidate možete preuzeti ovdje:
Natječaj - pravnik (pdf)
Upute za kandidate (pdf)