Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA IZVANREDNI PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU


REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Komisija za provedbu javnog natječaja


Bjelovar, 31. kolovoza 2009.

T E S T I R A N J E
I
U P U T E    K A N D I D A T I M A

POVODOM NATJEČAJA ZA IZVANREDNI PRIJAM U DRŽAVNU
SLUŽBU U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE UREDA DRŽAVNE
UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA
PRAVNU POMOĆ–VSS PRAVNE STRUKE


Sukladno članku 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 8/06, 8/07. i 13/08.) na testiranje se pozivaju kandidati koji su podnijeli prijave na javni natječaj u Službu za zajedničke poslove – Odsjek za pravne, kadrovske i administrativne poslove Bjelovar, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

TESTIRANJE KANDIDATA obaviti će se dana 10. rujna 2009. godine u 9,00 sati U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI Ulica Dr. Ante Starčevića 8, BJELOVAR, mala vijećnica II kat.

Na testiranje za obavljanje poslova samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć (VSS pravne struke) pozivaju se slijedeći kandidati:

  1. Pavičić Biuk Helena
  2. Branković Aleksandra

RASPORED TESTIRANJA

10. RUJNA 2009. godine u 9,00 sati
Kandididati za poslove samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć (VSS pravne struke) 9,00 – 10,15 Provjera znanja –pisani test iz Ustava RH i provjera osnova upravnog područja za koje su podnijeli prijavu na natječaj Bjelovar, Dr. A. Starčevića 8, mala vijećnica II kat

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Samostalni upravni referent za pravnu pomoć-VSS pravne struke

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01.-pročišćeni tekst i 55/01.ispravak) 2. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoć („Narodne nvoine“, broj 62/08.) i Pravilnika o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu uputnice i evidenciji izdanih uputnica („Narodne novine“, broj 128/08.).

PRAVILA TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljenja pitanja iz ustanovnog područja i upravnog područja za koje je raspisan natječaj. Ova provjera traje 60 minuta.

Za provjeru znanja iz upravnog područja za koje je raspisan natječaj, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10. bodova, a za provjeru Ustava RH također se dodjeljuje od 1 do 10. bodova. Smatra se da su kandidati položili test ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 6 bodova.

Kandidati koji su zadovolji na testiranju pristupaju razgovoru s komisijom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Uredu državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te čelniku tijela–predstojnici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u državnu službu.

Predstojnica Ureda državne uprave donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a koji su ispunjavali formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete propisane javnim natječajem imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu Zagreb, Maksmirska 63 , u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

OPIS POSLOVA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE Odsjek za pravne, kadrovske i administrativne poslove

1. Samostalni upravni referent za pravnu pomoć (VSS pravne struke)-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: Vodi upravni postupak za utvrđivanje uvjeta za korištenje besplatne pravne pomoći. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

PODACI O PLAĆI:

Plaća radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (za samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć) koeficijent složenosti iznosi 1,15) i osnovice za izračun plaće (osnovica iznosi 5.108,84 kuna) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (članak 108. stavak 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01.), a vezano za članak 144. stavak 1. točka a) Zakona o državnim službencima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07. i 107/07.).

Plaća za radno mjesto samostalnog upravnog referenta je koeficijent složenosti poslova koji iznosi 1,15 i osnovice za izračun plaće (osnovica iznosi 5.108,84 kuna) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža (članak 110. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01.), a vezano za članak 144. stavak 1. točka a) Zakona o državnim službencima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07. i 107/07.).

Koeficijent složenosti poslova za obračun plaće utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/01,38/01,71/07,89/01,112/01,7/02,17/03,197/03,21/04,25/04,66/05,131/05,81/06,11/07,47/07. i109/07.).

U Bjelovaru, 31. kolovoza 2009. godine

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJANatječaj možete preuzeti klikom na slijedeći link:
pravna-pomoc.pdf