Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni natječaj za izvanredni prijam u državnu službu u Ured državne uprave u BBŽ


KLASA: 112-01/09-01/24
URBROJ: 2103-01-09-1
Bjelovar, 30. lipnja 2009.

Na temelju članka 45. i 47. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05,142/06,77/07,107/07. i 27/08.), i članka 2.3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 8/06,8/07. i 13/08.), te članka 29. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi („Narodne novine“ broj 77/07.), predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izvanredni prijam u državnu službu u
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BJELOVAR
Odsjek za pravne, kadrovske i administrativne poslove

1. Samostalni upravni referent za pravnu pomoć– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjet:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS)
-pravne struke
- položen državni stručni ispit i
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj mogu se javti osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službuna neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenmosti poslova u državnoj službi („Narodne novine, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 81/06, 11/07, 47/07. i 109/07).
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilgorskoj županiji (http://www.udubbz.hr).
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 8 dana prije održavanja testiranja na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr) i na oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilgoroskoj županiji.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice,
- preslik svjedožbe o položenom državnom stručnom ispitu

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koj podnesu nepotpune ili napravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidat će biti obaviješteni u zakonomskom roku.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJINatječaj možete preuzeti klikom na slijedeći link:
pravna-pomoc.pdf
Upute za kandidate (word)
Upute za kandidate (pdf)