Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u BBŽ


Natječaj - 03.10.2008.


KLASA: 112-01/08-01/46
URBROJ: 2103-01-08-1
Bjelovar, 30. rujna 2008
.


Na temelju članka 45.  stavka 1.  Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05,142/06,77/07,107/07.  i 27/08.), i članka 2.  i 4.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 8/06,8/07. i 13/08.) predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje


JAVNI NATJEČAJza prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji


SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE BJELOVAR
Odsjek za pravne, kadrovske i administrativne poslove

1. Vježbenik–osposobljavanje za obavljanje poslova samostalnog upravnog referenta za pravnu pomoć – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjet: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (VSS)

2. Vježbenik-osposobljavanja za obavljanje poslova stručnog suradnika za pravnu pomoć- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjet:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke (VSS)


SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BJELOVAR
Pododosjek za poljoprivredno zemljište


1. Vježbenik- osposobljavanje za obavljanje poslove višeg upravnog referenta za poljoprivredno zemljište – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravne struke (VŠS)

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
Mjesto rada u Ispostavi Daruvar


1.  Viši stručni referent za poslove poljoprivrede- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine poljoprivredne, upravne ili ekonomske struke (VŠS)
- položen državni stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima


Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati-vježbenici primaju se u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

Za kandidate-vježbenike prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustanovnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere osnova upravnog područja za koje se raspisuje natječaj. 

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto višeg upravnog referenta za poslove poljoprivrede u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove s mjestom rada u Ispostavi Daruvar, primaju se u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj za višeg stručnog referenta za poslove poljoprivrede u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove s mjestom rada u Ispostavi Daruvar, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.


Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na javni natječaj mogu se javti osobe oba spola.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenmosti poslova u državnoj službi („Narodne novine, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 81/06, 11/07, 47/07.  i 109/07).  Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr).  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 8 dana prije održavanja testiranja na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji(http://www.udubbz.hr) i na oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilgoroskoj županiji.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- preslik diplome,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice,

- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (za radno mjesto višeg upravnog referenta za poslove poljoprivrede u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, s mjestom rada u Ispostavi Daruvar). 
- uvjerenje o radnom stažu u struci (za radno mjesto višeg upravnog referenta za poslove poljoprivrede u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, s mjestom rada u Ispostavi Daruvar). 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu:
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr.  Ante Starčevića 8, Bjelovar.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Osobe koj podnesu nepotpune ili napravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 

O rezultatima javnog natječaja kandidat će biti obaviješteni u zakonomskom roku. 


URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Natječaj možete pročitati ili preuzeti klikom na link ispod.

Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županijiJavni natječaj - vježbenik

Testiranje i upute kandidatima - pravnikTestiranje i upute kandidatima - pravnik


Djelomična obustava javnoga natječajaDjelomična obustava javnoga natječaja