Početna Arhiva natječaja
Početna
Kontakt

Natječaj - 26.03.2008.


KLASA: 112-01/08-01/8
URBROJ: 2103-01-08-1
Bjelovar, 17.ožujka 2008.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05,142/06,77/07,107/07. i 27/08.), i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 8/06,8/07. i 13/08.) predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pododsjek za rad, kulturu, informiranje i tehničku kulturu
1. Vježbenik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Osposobljavanje za obavljanje poslova samostalnog upravnog referenta
za kulturu, informiranje i tehničku kulturu
Stručni uvjet:
- visoka stručna sprema pravne struke,

Pododsjek za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Vježbenik- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Osposobljavanja za obavljanje poslova višeg upravnog referenta za zdravstvo i
socijalnu skrb sa mjestom rada u Ispostavi Daruvar
Stručni uvjet:
- viša stručna sprema upravne struke.

ISPOSTAVA DARUVAR
1. Vježbenik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Osposobljavanje za obavljanje poslova višeg upravnog referenta za poslove osobnih stanja građana i popise birača
Stručni uvjet:
- viša stručna sprema upravne struke.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
1. Vježbenik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Osposobljavanje za radno mjesto matičara
Stručni uvjet:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, novinarske struke ili gimnazija.
Vježbenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

ISPOSTAVA GAREŠNICA
1. Stručni suradnik za poslove poljoprivrede - jedna izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
- visoka stručna sprema poljoprivrednog usmjerenja
- položen državni stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Kandidat se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Za kandidate-vježbenike prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustanovnog ustrojstva Republike Hrvatske, te provjere osnova upravnog područja za koje se raspisuje natječaj. Za kandidate prijavljene na javni natječaj za stručnog suradnika za poslove poljoprivrede u Ispostavi Garešnica, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenmosti poslova u državnoj službi („Narodne novine, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 81/06, 11/07, 47/07. i 109/07). Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilgorskoj županiji (http://www.udubbz.hr)

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 8 dana prije održavanja testiranja na web-stranici Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr) i na oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilgoroskoj županiji. Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,
- preslik diplome, odnosno svjedodžbe za SSS,
- preslik isprave o položenom državnom stručnom ispitu,
- preslik domovnice,
- preslik radne knjižice,
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05.).
- uvjerenje o radnom stažu u struci (za radno mjesto stručnog suradnika u Ispostavi Garešnica).

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto stručnog suradnika u Ispostavi Garešnica, a koji nemaju položen državni stručni ispit mogu se ravnopravno natjecati, uz uvjet da ga polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koj podnesu nepotpune ili napravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidat će biti obaviješteni u zakonomskom roku.

URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJIOvdje možete pročitati i preuzeti dokumente vezane uz natječaj:

Natječaj - 26.03.2008.

UPUTE KANDIDATIMA - testiranje