Početna Natječaji
Početna
Kontakt

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-01/18-01/193
URBROJ: 2103-01-18-1
Bjelovar, 13. prosinca 2018.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine» broj:  92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi («Narodne novine» broj 78/17.) i prethodne suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/18-01/858,URBROJ: 515-03-01-02/5-18-2 od 12. listopada 2018. godine Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, (u daljnjem tekstu: Ured) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu

1. viši upravni inspektor ureda u Službi za opću upravu Bjelovar
mjesto rada Bjelovar, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke, državni stručni ispit, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

2. matičar u Matičnom uredu Čazma
mjesto rada Čazma, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge društvene struke, državni stručni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i poznavanje rada na računalu.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a ukoliko zadovolje na probnom radu dužni su ga položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- preslika diplome ili svjedožbe,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički ispis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
- preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je osam (8) dana od objave javnog natječaja
u („Narodnim novinama“) neposredno ili poštom na adresu: Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar, s naznakom „Prijava na javni natječaj – naznaku radnog mjesta na koje se prijavljuje“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega na vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornik drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predstojnica Ureda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i provjere poznavanja rada na računalu (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda http://www.udubbz.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ureda, http://www.udubbz.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnica Ureda obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr i web stranici Ureda http://www.udubbz.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA NA KOJE SE PRIMA, PRAVNI IZVORI ZA PRIREMU PROVJERE ZNANJA,
SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Viši upravni inspektor ureda

Obavlja poslove upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu. U vezi tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja sljedeće poslove: nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tih tijela, nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi, nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju, nadzire primjenu propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola, nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora, nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada, provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom. U vezi pravnih osoba koje imaju javne ovlasti obavlja sljedeće poslove: nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak, nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju, nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora, nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada, provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom. Vodi evidencije i izdaje uvjerenja. Obavlja i druge povjerene poslove.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Na temelju članka 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavak 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18), iznosi 1,843 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pravni izvori za testiranje:

- Zakon o upravnoj inspekciji (Narodne novine br. 15/2018)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/2008, 61/2011, 4/2018, 96/2018)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 33/1995)
- Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (Narodne novine br. 93/1995)
- Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 7/09)
- Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (Narodne novine br.  34/2002)
- poznavanje rada na računalu sastoji se od zadataka iz područja upravljanja datotekama unutar OS Windows 10, korištenja paketa Microsoft Office 2010 (obrada teksta, tablični kalkulator, slanje elektronske pošte), te korištenja Internet preglednika u svrhu pretraživanja i pronalaženja potrebnih podataka

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
Matičar:

Vodi državne matice, evidencije o hrvatskom državljanstvu i registar životnog partnerstva te izdaje isprave iz istih, obavlja verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu, obavlja pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom obliku i sklapanje životnog partnerstva, obavlja poslove vezane uz stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske, vrši prijavu novorođene djece u evidenciju prebivališta na adresu roditelja, obavlje poslove vezane uz određivanje MBG-a i ispisivanje potvrde o prebivalištu, prosljeđuje podatke nadležnim tijelima, odnosno zahtjeve za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje i zahtjeve za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, traži dodjelu OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljuje promjene o obveznicima OIB-a te traži poništenje istog. Obavlja i druge povjerene poslove.

Podaci o plaći radnog mjesta:

Na temelju članka 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Narodne novine“, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavak 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), plaću navedenog radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 02/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18), iznosi 0,873 i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Pravni izvor za testiranje:

- Obiteljski zakon (Narodne novine broj 103/15)
- Zakon o državnim maticama (Narodne novine br. 96/93 i 76/13)
- Zakon o osobnom imenu (Narodne novine broj 118/12, 70/17)
- Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (Narodne novine broj 26/08)
- Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (Narodne novine broj 91/13)
- Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (Narodne novine broj 67/17)
- Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (Narodne novine broj 67/17)
- Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (Narodne novine broj 46/11)
- Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (Narodne novine broj 48/94)
- Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (Narodne novine broj 3/00)
- Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16)
- Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (Narodne novine broj 10/74)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine broj 92/14)
- Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (Narodne novine broj 99/14)
- Pravilnik o obrascima izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva (Narodne novine broj 99/14)
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine br. 53/1991, 70/1991, 28/1992, 113/1993, 4/1994, 130/2011, 110/2015),
- Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (Narodne novine broj 53/91 i 88/01)
- Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine broj 53/91)
- Uredbu o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09)
- poznavanja rada na računalu sastoji se od zadataka iz područja upravljanja datotekama unutar OS Windows 10, korištenja paketa Microsoft Office 2010 (obrada teksta, tablični kalkulator, slanje elektronske pošte), te korištenja Internet preglednika u svrhu pretraživanja i pronalaženja potrebnih podataka

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA: 
Testiranju mogu pristupiti osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave.
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima. 

Testiranje se provodi u dvije faze.

Prva faza testiranja
Sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Druga faza testiranja
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja poznavanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina ( prva i druga faza) vrednuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere znanja (faze) dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji ne zadovolje na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to po 10 kandidata za svako radno mjesto. Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se s bodovima od 0 do 10.

Smatra se da kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

O datumu i mjestu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (http://www.udubbz.hr), najmanje pet dana prije testiranja.

Preuzmite dokumente:
RJEŠENJE o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme - viši upravni inspektorRJEŠENJE o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme - viši upravni inspektor.pdf
RJEŠENJE o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme - matičarRJEŠENJE o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme - matičar.pdf
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu – 13.12.2018. godineJAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu – 13.12.2018. godine.pdf
Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori za pripremu provjere znanja, sadržaj i način testiranjaOpis poslova, podaci o plaći, pravni izvori za pripremu provjere znanja, sadržaj i način testiranja.pdf