Početna Inspekcije
Početna
Kontakt

Upravna inspekcija

Zakonom o upravnoj inspekciji („Narodne novine“ broj 15/2018) uređuje se ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.

PLANIRANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Poslovi upravne inspekcije planiraju se godišnjim planom rada upravne inspekcije ureda, koji se donose do kraja kalendarske godine za iduću godinu.

Godišnji plan rada upravne inspekcije ureda donosi predstojnik ureda uz prethodnu suglasnost čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

Godišnji plan rada upravne inspekcije ureda objavljuje se na mrežnoj stranici ureda i na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije.

NADLEŽNOST

Upravni inspektor ureda provodi inspekcijski nadzor nad:

– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti, a navedeni nadzor po potrebi može provoditi i državni upravni inspektor.

PREDMET INSPEKCIJSKOG NADZORA

Upravni inspektor ureda u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obavlja sljedeće poslove:


 • nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tih tijela

 • nadzire primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi

 • nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak

 • nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju

 • nadzire primjenu propisa o sadržaju naziva tijela i uporabi propisanih obilježja i simbola

 • nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

 • postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred nadziranim tijelima koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora

 • nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada

 • provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.

U pravnim osobama koje imaju javne ovlasti upravni inspektor obavlja sljedeće poslove:


 • nadzire primjenu zakona kojim se uređuje upravni postupak

 • nadzire primjenu propisa o uredskom poslovanju

 • nadzire primjenu propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

 • postupa po predstavkama podnesenim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora

 • nadzire uvjete i način ostvarivanja javnosti rada

 • provodi inspekcijski nadzor u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.

POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.

Redoviti inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije ureda.

Izvanredni inspekcijski nadzor provodi se izvan godišnjeg plana rada upravne inspekcije ureda na inicijativu drugih tijela, podnositelja predstavke ili u slučaju učestalog nepostupanja nadziranog tijela po traženjima upravnog inspektora te iz drugih opravdanih razloga.

Upravni inspektor je dužan razmotriti predstavku na rad nadziranog tijela te ocijeniti potrebu za provedbom inspekcijskog nadzora.

Upravni inspektor dužan je obavijestiti podnositelja predstavke o postupanju povodom predstavke. Ako podnositelj predstavke ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadržava nove činjenice, okolnosti ili dokaze, smatra se da je po predstavci postupljeno. Odluku o provedbi izvanrednog inspekcijskog nadzora upravne inspekcije ureda donosi predstojnik ureda.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:


 • neposredni inspekcijski nadzor, uvidom u opće i pojedinačne akte, elektroničke baze podataka u nadziranom tijelu, kao i uvjete i način rada nadziranog tijela

 • posredni inspekcijski nadzor, uvidom u elektroničke baze podataka, zatražene i dostavljene podatke i dokumentaciju nadziranog tijela.

Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora upravni inspektor sastavlja zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Zapisnik se dostavlja čelniku nadziranog tijela.

Čelnik nadziranog tijela može izjaviti primjedbe na zapisnik, u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana dostave zapisnika.

Ako upravni inspektor utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti ili djelomično osnovane, sastavit će dopunski zapisnik kojim će odlučiti o primjedbama.

Ako upravni inspektor utvrdi da su primjedbe na zapisnik u cijelosti neosnovane, obvezan je o tome dostaviti pisanu obavijest podnositelju primjedbi.

Dopunski zapisnik odnosno obavijest dostavlja se čelniku nadziranog tijela u roku od 30 dana od dana primitka primjedbi.

Protiv dopunskog zapisnika i obavijesti primjedbe nisu dopuštene.

Nakon dostave dopunskog zapisnika odnosno obavijesti čelnik nadziranog tijela može tužbom pred nadležnim upravnim sudom zatražiti ocjenu zakonitosti postupanja upravne inspekcije u odnosu na predmet inspekcijskog nadzora i zapisnik sastavljen o provedenom inspekcijskom nadzoru.

Viša upravna inspektorica ureda: Vera Sokolović, mag. iur.

tel: 043 278 127

fax: 043 278-164

e-mail: vera.sokolovic@udubbz.hr