PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

za procijenjene vrijednosti predmeta nabave roba i usluga
od 20.000,00 do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 do 500.000,00 kuna

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 400-01/14-01/1
URBROJ: 2103-01-14-2
Bjelovar, 17. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11) 83/13.I 143/13., po ovlaštenju vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji donosi


R.br. Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
NABAVA ROBA
1. Kazete s tonerom, tinte i riboni 25.000,00 kn
2. Tiskanice za državne matice 75.000,00 kn
3. Fotokopirni papir i papir za printere 21.000,00 kn
4. Uredski materijal-ostali 30.000,00 kn
5. Električna energija 60.000,00 kn
6. Prirodni plin 90.000,00 kn
7. Sredstva za čišćenje i održavanje 30.000,00 kn
UKUPNO ROBE 331.000,00 kn
NABAVA USLUGA
1. Usluge interneta 35.000,00 kn
2. Usluge fiksne telefonije 70.000,00 kn
3. Univerzalne poštanske usluge 171.400,00 kn
4. Usluge održavaja programske opreme 24.000,00 kn
UKUPNO USLUGE 300.400,00 kn
SVEUKUPNO 631.400,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 631.400,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl. iur.