PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2013. GODINU

čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna

R.br. Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
NABAVA ROBA
1. Kazete s tonerom, tinte i riboni 33.000,00 kn
2. Tiskanice za državne matice 49.000,00 kn
3. Uredski materijal 23.000,00 kn
4. Električna energija 56.000,00 kn
UKUPNO ROBE 161.000,00 kn
NABAVA USLUGA
1. Usluge interneta 24.000,00 kn
UKUPNO USLUGE 24.000,00 kn
SVEUKUPNO 185.000,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 185.000,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 400-01/13-01/2
URBROJ: 2103-01-13-5
Bjelovar, 2.rujna 2013. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11. i 83/13.), po ovlaštenju vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji donosi


IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2013. GODINU

čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna

R.br. Predmet nabave Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
NABAVA ROBA
1. Kazete s tonerom, tinte i riboni 33.000,00 kn
2. Tiskanice za državne matice 49.000,00 kn
3. Uredski materijal 23.000,00 kn
4. Električna energija 56.000,00 kn
UKUPNO ROBE 161.000,00 kn
NABAVA USLUGA
1. Usluge interneta 24.000,00 kn
2. Usluge interneta 35.000,00 kn
3. Telefonske usluge-fiksna telefonija 69.000,00 kn
UKUPNO USLUGE 104.000,00 kn
SVEUKUPNO 265.000,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 265.000,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl. iur.PLAN NABAVE USLUGA ZA 2013. GODINU

MALE VRIJEDNOSTI

R.br. Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednosti (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa li se ugovor ili OS Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili OS
NABAVA USLUGA
1. NMV-1/13 Univerzalne poštanske usluge 171.400,00 kn Pregovarački postupak JN bez prethodne objave Ugovor Veljača 2013. 12. mj.
2. NMV-2/13 Telefonske usluge 170.000,00 kn Otvoreni postupak JN OS Ožujak 2013. 48 mj.
UKUPNO USLUGE 341.400,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 341.400,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 400-01/13-01/2
URBROJ: 2103-01-13-4
Bjelovar, 2. rujna 2013. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11. i 83/13.), po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji donosi


IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE USLUGA ZA 2013. GODINU

MALE VRIJEDNOSTI

R.br. Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednosti (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa li se ugovor ili OS Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili OS
NABAVA USLUGA
1. NMV-1/13 Univerzalne poštanske usluge 171.400,00 kn Pregovarački postupak JN bez prethodne objave Ugovor Veljača 2013. 12. mj.
2. NMV-2/13 Telefonske usluge fiksna telefonija 170.000,00 kn Otvoreni postupak JN OS Ožujak 2013. 48 mj.
UKUPNO USLUGE 171.400,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 171.400,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.


PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl. iur.REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 400-01/13-01/2
URBROJ: 2103-01-13-5
Bjelovar, 11. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11, 83/13 i 143/13), po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji donosi


IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE USLUGA ZA 2013. GODINU

MALE VRIJEDNOSTI

R.br. Evidencijski broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednosti (bez PDV-a) Vrsta postupka javne nabave Sklapa li se ugovor ili OS Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili OS
NABAVA USLUGA
1. NMV-1/13 Univerzalne poštanske usluge 171.400,00 kn Pregovarački postupak JN bez prethodne objave Ugovor Veljača 2013. 12. mj.
2. Univerzalne poštanske usluge 171.400,00 kn Postupak prema članku 18. stavku 3. ZJN Ugovor Prosinac 2013. 12 mj.
UKUPNO USLUGE 171.400,00 kn

Sredstva za nabavu iz Plana u ukupnom iznosu od 171.400,00 kn osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu, razdjel: Ministarstvo uprave, glava: 10-Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

PO OVLAŠTENJU VLADE RH
PREDSTOJNICA
Branka Saks, dipl. iur.