PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2012. GODINI

CPV oznaka Naziv predmeta nabave Procijenjena vrij. sa PDV Procijenjena vrij. bez PDV
NABAVA ROBA
22820000-4 Obrasci za matičarstvo 45.000,00 kn 36.000,00 kn
21125691-5 Fotokopirni papir 30.000,00 kn 24.000,00 kn
30125110-5 Toneri i riboni 80.000,00 kn 64.000,00 kn
24513000-3 Sredstva za čišćenje i održavanje 50.000,00 kn 40.000,00 kn
40100000-3 Električna energija 80.000,00 kn 64.000,00 kn
23111200-0 Bezolovni benzin 30.000,00 kn 24.000,00 kn
UKUPNO ROBE 315.000,00 kn 252.000,00 kn
NABAVA USLUGA
64221000-1 Usluge interneta 30.000,00 kn 24.000,00 kn
50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama 30.000,00 kn 24.000,00 kn
50112000-3 Usluge popravaka i održavanja automobila 30.000,00 kn 24.000,00 kn
UKUPNO USLUGE 90.000,00 kn 72.000,00 kn
SVEUKUPNO 405.000,00 kn 324.000,00 knIZMJENA PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2012. GODINI

CPV oznaka Naziv predmeta nabave Procijenjena vrij. sa PDV Procijenjena vrij. bez PDV
NABAVA ROBA
22820000-4 Obrasci za matičarstvo 45.000,00 kn 36.000,00 kn
21125691-5 Fotokopirni papir 30.000,00 kn 24.000,00 kn
30125110-5 Toneri i riboni 80.000,00 kn 64.000,00 kn
IZMJENA Toneri i riboni 60.000,00 kn 48.000,00 kn
24513000-3 Sredstva za čišćenje i održavanje 50.000,00 kn 40.000,00 kn
40100000-3 Električna energija 80.000,00 kn 64.000,00 kn
23111200-0 Bezolovni benzin 30.000,00 kn 24.000,00 kn
UKUPNO ROBE 295.000,00 kn 236.000,00 kn
NABAVA USLUGA
64221000-1 Usluge interneta 30.000,00 kn 24.000,00 kn
IZMJENA Usluge interneta 60.000,00 kn 48.000,00 kn
50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama 30.000,00 kn 24.000,00 kn
50112000-3 Usluge popravaka i održavanja automobila 30.000,00 kn 24.000,00 kn
UKUPNO USLUGE 120.000,00 kn 96.000,00 kn
SVEUKUPNO 415.000,00 kn 332.000,00 kn