Početna Besplatna pravna pomoć
Početna
Kontakt

Besplatna pravna pomoć

Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/13).

Vrste pravne pomoći su primarna pravna pomoć i sekundarna pravna pomoć.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
a) opću pravnu informaciju
b) pravni savjet
c) sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
d) zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
e) pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:
a) ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
b) ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
c) ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
d) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći. Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave, ovlaštene udruge i pravne klinike. Uredi državne uprave su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
a) pravni savjet
b) sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
c) sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
d) zastupanje u sudskim postupcima
e) pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.
Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:
a) oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
b) oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti:
a) ako se radi o složenijem postupku
b) ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati
c) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva
d) ako se ne radi o obijesnom parničenju
e) ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka i
f) ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:
a) u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
b) iz radnih odnosa
c) iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
d) ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć
e) mirnog rješenja spora
f) iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

Imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva
Ured je dužan provjeriti osnovanost podataka navedenih u zahtjevu te utvrditi imovno stanje podnositelja zahtjeva i svih članova njegova kućanstva u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Sekundarna pravna pomoć odobrit će se:
a) ako ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice i
b) ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog stanja ako je podnositelj zahtjeva:
a) dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
b) žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
c) osoba koja je korisnik pomoći za uzdržavanje odnosno minimalne zajamčene naknade u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi (obvezno priložiti presliku rješenja CZSS uz zahtjev) ili
d) osoba kojoj je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (obvezno priložiti presliku rješenja o priznatom pravu uz zahtjev).

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u postupcima u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje. Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći
Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu. Nadležni ured je ured na području čije teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište.
Zahtjev se može predati osobno u sjedište Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Dr. Ante Starčevića 8 u Bjelovaru, ispostavama Ureda u Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Gubišnom Polju ili putem pošte.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, čiji je sastavni dio suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. Obrazac izričite pisane suglasnosti dužni su vlastoručno potpisati svi članovi kućanstva podnositelja zahtjeva. Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi, istu potpisuje njezin zakonski zastupnik (roditelj, skrbnik...).
Obrasce zahtjeva i izričite pisane suglasnosti moguće je skinuti s niže ponuđenih linkova na ovoj stranici ili ih preuzeti u pisarnici odnosno kod službene osobe u Uredu državne uprave ili ispostavama Ureda.
Na zahtjev i rješenje ne plaćaju se upravne pristojbe.
Uz zahtjev se može priložiti dokumentacija koja dokazuje navode iz zahtjeva (zemljišnoknjižni izvatci ili potvrda da osoba nije upisana kao vlasnik nekretnina, porezna kartica, potvrda o visini mirovine, potvrda da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba...) a ukoliko se radi o sudskom postupku koji je u tijeku (osobito kada se zahtjev podnosi radi oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi ili troškova sudskog postupka) uz zahtjev je potrebno dostaviti preslik tužbe odnosno drugog podneska kojim je postupak pokrenut te broj sudskog predmeta (ukoliko je isti određen).
O zahtjevu ured odlučuje rješenjem.
Rješenje o odobravanju pravne pomoći obuhvaća pravo na korištenje pojedinih ili svih oblika sekundarne pravne pomoći za postupak određene vrste i stupnja. Rješenje je korisnik pravne pomoći (podnositelj zahtjeva) dužan dostaviti odvjetniku određenom u rješenju.
Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave. Iznimno, ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći.

Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoćiZahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći

Izričita pisana suglasnostIzričita pisana suglasnost